House of
Mothers

House of Mothers

 

 

 

House of Mothers respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige
en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke
persoonsgegevens House of Mothers verwerkt, met welk doel, hoe House of Mothers
vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je
wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is House of Mothers, gevestigd te (3931
CB) Woudenberg, aan de Nico Bergsteijnweg 63, en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81518552. De
rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft mevrouw N. Van Dijk.

 

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met House of Mothers via info@houseofmothers.nl.
Voor alle
aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Persoonsgegevens

House of Mothers verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen
verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.
Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn,
dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor
aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als
je ervan overtuigd bent dat House of Mothers zonder toestemming persoonlijke
gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met House of
Mothers. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Persoonsgegevens,
grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met House of Mothers een
overeenkomst sluit, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor een
zwangerschaps- of bevalcursus. De persoonsgegevens worden dan onder meer
gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten
en (digitale) producten van House of Mothers en om je toegang te kunnen
verlenen tot de online academy van House of Mothers. Daarnaast worden jouw
persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. Deze gegevens
worden verzameld via persoonlijke gesprekken, e-mailcontact,
inschrijfformulieren of via het contactformulier op de website.

De
persoonsgegevens die House of Mothers (mogelijk) verwerkt zijn:

        
voor-
en achternaam;

        
adresgegevens
en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres;

        
telefoonnummer;

        
e-mailadres;

        
bankgegevens;

        
overige
persoonsgegevens die je actief verstrekt aan House of Mothers, bijvoorbeeld in
correspondentie of telefonisch;

        
gegevens
over je activiteiten op de website.

 

House of Mothers verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

        
om
jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw
naam;

        
voor
het toezenden van het aanbod van House of Mothers;

        
jou
te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van House
of Mothers uit te kunnen voeren;

        
voor
het versturen van nieuwsbrieven;

        
om
de overeenkomst die je met House of Mothers bent aangegaan uit te kunnen voeren;

        
om
jouw betaling af te kunnen handelen;

        
om
je te informeren over wijzigingen van diensten en (digitale) producten;

        
indien
House of Mothers hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die House of
Mothers nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en
belastingaangifte;

        
het
analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

House of Mothers verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt
gegeven, op grond van een overeenkomst die je met House of Mothers hebt
gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van House of
Mothers te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de
doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die House of Mothers verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden
verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke
bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële
administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de
Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de
gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw
browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra House of Mothers een verzoek
tot verwijdering heeft ontvangen.

 

Persoonsgegevens delen
aan derden

House of Mothers deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en
regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een
verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. House of Mothers zal met
bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van House of Mothers een
verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
persoonsgegevens. House of Mothers blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. House of Mothers zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan
derden.

 

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

        
ingeschakelde
derde partijen, bijvoorbeeld externe samenwerkingspartners, post- en bezorgdiensten,
softwarebedrijven (e-mailmarketingsoftware, community software) etc;

        
IT-partners,
die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;

        
incasso-
en/of deurwaarderskantoor, indien dit noodzakelijk voor het incasseren van
vorderingen van House of Mothers;

        
betaaldiensten
en -systemen;

        
boekhoudprogramma/boekhouder;

        
telecommunicatie.

 

Geautomatiseerde
besluitvorming

De persoonsgegevens waar House of Mothers mee werkt, worden altijd door een

persoon verwerkt. House of Mothers neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde
verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s en/of computersystemen.

 

Jouw privacyrechten

je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw
persoonsgegevens:

        
het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);

        
het recht op toegang (artikel 15 AVG);

        
het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);

        
het recht om te wissen (artikel 17 AVG);

        
het recht om de verwerking te beperken (artikel 18
AVG);

        
het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20,
eerste lid onder a AVG);

        
het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);

        
rechten met betrekking tot geautomatiseerde
besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

 

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw
verzoek sturen naar
info@houseofmothers.nl. House of Mothers zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen
en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer House of Mothers niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is
afgewezen. House of Mothers is gerechtigd
jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen
van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een
dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

 

House of Mothers wijst je tevens op de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Cookies

House of Mothers maakt op haar website gebruik van
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze
privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. De
website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. De cookies
die House of Mothers gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Gegevens die je
verstrekt, kunnen daarnaast worden bewaard voor het maken van statistische
analyses. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van House
of Mothers te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens
geanonimiseerd.

 

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden
pas geplaatst nadat je daar to
estemming voor hebt

gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiemelding. Zodra je alle
cookies accepteert, geef je House of Mothers toestemming om alle cookies te
gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser
verwijderen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het

verwijderen van cookies kunnen functies op de
website minder goed werken.

 

Geplaatste cookies

Naam

Aanbieder

Bewaartermijn

Functie

Soort cookie

elementor

houseofmothers.nl

permanent

Het WordPress-thema van de website maakt gebruik van deze cookie. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.

noodzakelijk

prism_*

 

houseofmothers.nl

1
maand

Active Campaign stelt deze cookie in om interacties bij te houden en op te slaan.

analytisch

_gcl_au

 

houseofmothers.nl

3
maanden

Google Tag Manager stelt de cookie in om de advertentie-efficiëntie van websites die hun diensten gebruiken, te experimenteren.

analytisch

prism_*

 

prism.app-us1.com

 

1
maand

Active
Campaign stelt deze cookie in om interacties bij te houden en op te slaan.

analytisch

sbjs_session

 

houseofmothers.nl

1
uur

Sourcebuster stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

analytisch

sbjs_udata

 

houseofmothers.nl

sessie

Sourcebuster
stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat
informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en
gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te
verbeteren.

analytisch

sbjs_first

 

houseofmothers.nl

sessie

Sourcebuster
stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat
informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en
gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te
verbeteren.

analytisch

sbjs_current

 

houseofmothers.nl

sessie

Sourcebuster
stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat
informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en
gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te
verbeteren.

analytisch

sbjs_first_add

 

houseofmothers.nl

sessie

Sourcebuster
stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat
informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en
gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te
verbeteren.

analytisch

sbjs_current_add

 

houseofmothers.nl

sessie

Sourcebuster
stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat
informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en
gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te
verbeteren.

analytisch

sbjs_migrations

 

houseofmothers.nl

sessie

Sourcebuster
stelt deze cookie in om de bron van een bezoek te identificeren en slaat
informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en
gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te
verbeteren.

analytisch

In de matrix worden de belangrijkste cookies
weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de
website per pagina een wisselend aantal cookies.

 

 

Beveiliging

House of Mothers neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt
passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over
een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar House
of Mothers mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met
een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een
wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met House of
Mothers.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op
persoonsgegevens die
House
of Mothers verwerkt ten behoeve van de
in deze verklaring besproken punten. House of Mothers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van
derden.

 

Wijziging in deze
privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2024. House of
Mothers heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de
website van House of Mothers vind je de meest recente versie. Indien een
gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop House of Mothers jouw
persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.